GAMS

تعداد بازدید:۴۱۹۳
  • برای دریافت راهنمای  قابلیت گرافیکی و به دست آوردن خروجی های گرافیکی در نرم افزار GAMS کلیک کنید. از آقای همتی باری آماده سازی این فایل تشکل می شود.
  • برای دریافت کدهای مربوط به مثالهای برنامه ریزی دو سطحی در GAMS کلیک کنید. از آقای نظری برای آماده سازی کدها تشکر می شود.
  • برای دانلود کدهای آماده مساله UC در محیط GAMS کلیک کنید. مساله UC با روشهای مختلف مدلسازی عدم قطعیت مانند Robust , Stochastic حل شده است. نیروگاههای بادی هم در نظر گرفته شده است. اطلاعات سیستم 96 واحدی نیز در این فایلهای بصورت کامل آورده شده است. مرجع این فایلها این سایت هست.
  • برای دانلود فایل آموزشی راهنمای استفاده از GAMS در سیستمهای قدرت کلیک کنید.  فایل برنامه های استفاده در این راهنما از این لینک قابل دانلود هستند. از آقای محسنی برای تهیه این فایل تشکر می گردد.
  • برای دانلود فایل آموزشی نحوه لینک کردن MATLAB و GAMS کلیک کنید. از آقای رضوانفر برای تهیه این فایل تشکر می گردد.
  • برای آشنایی با تنظیمات مربوط به Solver های GAMS کلیک کنید.
  • برای آشنایی با نحوه لینک GAMS و PSAT کلیک کنید.
  • دانلود فایل آمورش مقدماتی GAMS کلیک کنید. از آقای قویدل برای تهیه این فایل تشکر می‌گردد.
آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۵