برنامه ریزی دوسطحی

تعداد بازدید:۱۳۱۳
مثال  شماره 1 برنامه ریزی دوسطحی 


حل مثال فوق در GAMS با استفاده از روش لاگرانز (تبدیل به یک سطحی) کلیک کنید
حل مثال فوق با استفاده از EMP Solver در GAMS. برای دریافت کد برنامه کلیک کنید.

مثال دوم برنامه ریزی دو سطحی

حل مثال فوق با استفاده از EMP Solver در GAMS. برای دریافت کد برنامه کلیک کنید.


آخرین ویرایش۱۴ خرداد ۱۳۹۵