معرفی آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۸۸۹
شبکه های انرژی هوشمند جز جدانشدنی شبکه های برق آینده خواهد بود. هم اکنون اکثر کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه سرمایه‌گذاری زیادی بر روی  برنامه ریزی و اجرای شبکه های هوشمند انجام داده‌اند  و از چند سال پیش بحث هوشمند سازی شبکه های انرژی را به صورت جدی دنبال می‌کنند.  می توان گفت که هوشمند سازی شبکه های برق در دستور کار تمام کشورهای دنیا قرار دارد. هدف از تشکیل این آزمایشگاه تحقیقاتی ایجاد بستری مناسب جهت بررسی و مطالعه زیرساختهای موردنیاز برای هوشمندسازی شبکه ها، روشهای بهره برداری و کنترل این شبکه ها است.  
آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۳