برنامه هفتگی

 

برنامه هفتگی در نیمسال اول سال 1396-1397

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

مدیریت فناوری

تحلیل سیستمهای انرژی 226

 

مراجعه دانشجویان کارشناسی

بررسی احتمالی/ اقتصاد انرژی 250

یکشنبه

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری

 

مطالعه و فعالیت پژوهشی

مطالعه و فعالیت پژوهشی

دوشنبه

مدیریت فناوری

جلسات گروه/ مدیریت فناوری

 

تحلیل سیستمهای انرژی 226

مراجعه دانشجویان

سه شنبه

مطالعه و فعالیت پژوهشی

مطالعه و فعالیت پژوهشی

 

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری

چهارشنبه

جلسات هفتگی آزمایشگاه (اتاق 36)

بررسی احتمالی

 

اقتصاد انرژی

مدیریت فناوری

 

برای هماهنگی قبلی جهت مراجعات از طریق ایمیل mohammadi@ieee.org مکاتبه فرمایید. دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاوه بر ساعتهای مراجعه دانشجویان، می توانند در ساعات مربوط به مطالعه و فعالیت پژوهشی با هماهنگی قبلی مراجعه نمایند.

ممکن است به دلیل ماموریتهای پژوهشی، اداری و یا جلسات کاری در ساعاتی که برای مراجعه مشخص کردم در دانشکده حضور نداشته باشم.

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای هوشمند انرژی در اتاق 36 قرار دارد.

 

برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال 1394-1395

 

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

مطالعه و فعالیت پژوهشی

ماشینهای الکتریکی 1 -267

 

بهینه سازی 250

مدیریت فناوری

یکشنبه

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری

 

مدیریت فناوری

جلسات هفتگی آزمایشگاه

دوشنبه

مدیریت فناوری

اقتصاد مهندسی264

 

مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد

مراجعه دانشجویان دکترا

سه شنبه

سیستمهای ذخیره کننده انرژی

سیستمهای ذخیره کننده انرژی

 

مطالعه و فعالیت پژوهشی

مطالعه و فعالیت پژوهشی

چهارشنبه

بهینه سازی سیستمهای قدرت 250

مراجعه دانشجویان کارشناسی

 

اقتصاد مهندسی 264

مدیریت فناوری

 

­  مراجعه دانشجویان و رسیدگی به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان در دفتر دانشکده (اتاق 109) صورت خواهد پذیرفت لذا خواهشمند است از مراجعه به دفتر مدیریت فناوری اجتناب گردد.

 

برای هماهنگی قبلی از طریق ایمیل mohammadi@ieee.org مکاتبه فرمایید.

 

­