داوری مجلات

800x600

v     داور ژورنال International Journal of Power and Energy Systems (Acta Press)

v     داور ژورنال International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Elsevier

v     داور ژورنال International Journal of Physical Systems

v     داور ژورنال Electric Power Components and Systems-Taylor and Francis

v     داور ژورنال Engineering Optimization-Taylor and Francis

v     داور ژورنال IET Generation, Transmission & Distribution

v     داور ژورنال   European Transactions on Electrical Power (Wiley)

v     داور ژورنال  International Journal of Engineering Research & Technology

v     داور ژورنال  IEEE Transactions on Industrial Informatics

v     داور ژورنال  Journal of Operation and Automation in Power Engineering

v     داور ژورنال  IEEE Transactions on  Power Systems

v     داور ژورنال  IEEE Systems Journal

v     داور ژورنال  Renewable & Sustainable Energy Reviews (Elsevier)

v     داور ژورنال  Computational Intelligence in Electrical Engineering

v     داور نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران

v     داور ژورنال Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

v     داور مجله  Journal of Renewable Energy and Environment

v     داور مجله Intelligent Industrial Systems (Springer)

v     داور Book Chapter انتشارات Springer

داور Book Chapter انتشارات NovaNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SAMicrosoftInternetExplorer4