مقالات کنفرانس

1.      Behnam Mohammadi Ivatloo, Seyyed Hamid Hosseini, "Optimal Placement of Phasor Measurement Unit for Observability of Power Systems Considering Secondary Voltage Control ", IEEE CCECE\'08, Canada, 2008

2.      Behnam Mohammadi Ivatloo, Mostafa Parniani, Mojtaba Shiroei "A Novel 2-order synchronous generator model based on PMU data ", IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering 2010, Calgary, Canada

3.         Abbas Rabiee, Behnam Mohammadi Ivatloo, " Improvement of Power System Voltage Stability by Reactive  Power Generation Management", ISCEE2008, Zanjan, Iran

4.      Sajjad Tohidi, Mostafa Parniani, Behnam Mohammadi Ivatloo, Abbas Rabiee, " Small Signal Analysis of a Grid Connected Wind Turbine with DFIG", IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering 2010, Calgary, Canada

5.      A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi-Ivatloo “Imperialist Competition Algorithm for Solving Non-convex Dynamic Economic Power Dispatch”, 26th International Power System Conference (PSC2011), Tehran, Iran

6.        A.M. Jafari, B. Mohammadi-Ivatloo, A. Kiani, H. Zareipour,  “Unit Commitment in Power Systems with High Wind Power Penetration Using Information Gap Decision Theory” in proceedings of the 2013 IEEE Power and Energy Society (PES) Annual General Meeting, Vancouver, Canada, 21-25 Jul, 2013

7.      Mostafa Kazemi, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Mehdi Ehsan, “IGDT Based Risk-constrained Strategic Bidding of GenCos Considering Bilateral Contracts” , 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2013), 2013, Mashhad, Iran

8.      Saeed Abapour, Kazem Zare, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Maximizing Penetration Level of Distributed Generations in Active Distribution Networks, Smart Grid Conference, 2013, Tehran, Iran

9.        Sayyad Nojavan, Seyed Masoud Mohseni Bonab,  Kazem Zare, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Tohid jafari, “Demand response program effects on electricity retailer energy acquisition strategy”, The 10th international Energy Conference (IEC 2014), 26-27 August, 2014, Tehran, Iran

10.     Sayyad Nojavan,  Mehdi Jalali,  Kazem Zare, Behnam Mohammadi-Ivatloo “Distribution system efficiency improvement and loss reduction using DGs unit placement based on MINLP method considering voltage stability improvement”, The 10th international Energy Conference (IEC 2014), 26-27 August, 2014, Tehran, Iran

11.     Seyed Masoud Mohseni Bonab, Saeid jalilzadeh,  Abbas Rabiee, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Sayyad Nojavan, “Load uncertainty (LU) analysis on Multi objective reactive power dispatch (MORD) Using Monte Carlo Simulation (MCS)” 6th Iranian Conference on electrical and Electronic Engineering (ICEEE 2014), Gonabad, August 19-21, 2014

12.     Mehdi Mehdinejad, Sayyad Nojavan, Kazem Zare, Behnam Mohammadi-Ivatloo, "Application of binary imperialist competitive algorithm to solve the optimal electricity procurement problem for large consumers in restructured electricity market”, Third Operation and Dispatching Conference, Tabriz, Iran, October 19-20, 2014

13.     Sayyad Nojavan, Mehdi Mehdinejad, Kazem Zare,  Behnam Mohammadi Ivatloo, “Obtain electricity procurement strategy for electricity retailer using binary particle swarm optimization”, Third Operation and Dispatching Conference, Tabriz, Iran, October 19-20, 2014

14.     Hassan Sarikhan Kheljani, Kazem Zare, Behnam Nohammdi-Ivatloo, Sayyad Nojavan, “Short- term Generation Scheduling of Grid-connected Micro-grid Consist of Photovoltaic, Wind- turbine, Micro- turbine, Battery Storage”, Third Operation and Dispatching Conference, Tabriz, Iran, October 19-20, 2014

15.     Sayyad  Nojavan, Mehdi Mehdinejad, Kazem Zare, Behnam Mohammadi-Ivatloo, “Optimal electricity procurement strategy for electricity retailer using binary imperialist competitive algorithm", 29th International Power System Conference (PSC 2014), Oct 27-29, 2014, Tehran, Iran

16.     Mehdi Mehdinejad, Sayyad  Nojavan,  Kazem Zare, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Energy procurement management for large electricity consumer in power market using binary particle swarm optimization algorithm, 17th Iranian Student Conference on Electrical Engineering, Sharif University of Technology-International Campus-Kish Island, Iran, 18 – 20 December, 2014

17.     Mehdi Mehdinejad, Sayyad Nojavan, Saeed Abapour, Kazem Zare, and Behnam Mohammadi-Ivatloo. “Application of PSO Algorithm to Find Mid-term Scheduling of Large consumer Electricity Acquisition Considering Demand Response Program” In Smart Grid Conference (SGC), 2014

18.     Mehdi Mehdinejad, Sayyad Nojavan, Kazem Zare, and Behnam Mohammadi-Ivatloo. “Mid-term Scheduling of Large Consumer Electricity Acquisition Considering Demand Response Program Using Imperialist Competitive Algorithm (ICA)”, 3rd CIRED IRAN, Jan 14-15, 2015

19.     Narges Daryani, Behnam Mohammadi-ivatloo, “Multi Carrier Energy Systems Optimal Power Flow”, Second International Energy Management and Technology Conference, 14-15 December, Tehran, 2015

20.     Farshad Kalavani, Morteza Nazari-Heris, Behnam Mohammadi-ivatloo, “Evaluation of Peak Shifting and Saving Energy of Ice Storage Air Conditioning System in Iran”, Second International Energy Management and Technology Conference, 14-15 December, Tehran, 2015

21.    بهنام محمدی ایواتلو، حسین مختاری، مصطفی پرنیانی، احمد صالحی دوبخشری "جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری برای مشاهده پذیر ساختن شبکه سراسری ایران" ، کنفرانس PSC2008، تهران، ایران

22.    بهنام محمدی ایواتلو، مصطفی پرنیانی، عباس ربیعی، سجاد توحیدی، "پایدار سازی سیستم قدرت با استفاده از PSS با ورودی‌های غیر محلی"، کنفرانس PSC2009، تهران، ایران

23.    محمد رستگار، بهنام محمدی ایواتلو، مهدی احسان، " بهره برداری بهینه اقتصادی از شبکه های میکرو در محیط بازار"،  کنفرانس PSC2009، تهران، ایران

24.    عباس ربیعی، مصطفی پرنیانی، بهنام محمدی ایواتلو، سجاد توحیدی "پخش بهینه توان راکتیو، با هدف مستقیم بیشینه کردن حاشیه پایداری ولتاژ در سیستم‌های قدرت "،  دومین  کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، 1388

25.    محمدرضا آقامحمدی، فواد شیری، بهنام محمدی ایواتلو " شناسایی مدهای نوسانی فرکانس پایین سیستمهای قدرت با استفاده از اندازه‌گیریهای به‌هنگام و آنالیز پرونی بهبود یافته"  کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2011)، 1390

26.    فواد شیری، محمد مرادی دالوند، بهنام محمدی ایواتلو "کاربرد الگوریتم GSO در جایابی بهینه PMUها با در نظر گرفتن خروج PMUها کنفرانس PSC2011، تهران، ایران

27.    علی رسول‌زاده، بهنام محمدی ایواتلو   " برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت واحدهای آبی – حرارتی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات با سیستم یادگیری دینامیکی"، کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران، تهران، 1392

28.    اردشیر میر محسنی،کاظم زارع، هیرش سیدی،  بهنام محمدی ایواتلو " بارزدایی بهینه در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن پروفیل ولتاژ و هزینه‌های اقتصادی" کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران، تهران، 1392

29.    بهزاد نعیم، بهنام محمدی ایواتلو، عبدالرضا شیخالاسلامی، تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر گرفتن سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی، کنفرانس شبکه‌های هوشمند، تهران، 1392

30.    هادی طرزمنی، بهنام محمدی ایواتلو، مرتضی نظری هریس، "پخش توان بهینه شبکه های انرژی میکرو با استفاده از جستجوی هارمونی"، کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران، تهران، 1392

31.    بهزاد نعیم، بهنام محمدی ایواتلو، عبدالرضا شیخ الاسلامی، تعیین سایز بهینه ریزشبکه متشکل از ذخیره ساز هیدروژنی و منابع تجدیدپذیر انرژی، سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، دانشگاه تهران، 1392

32.    مرتضی نظری هریس، بهنام محمدی ایواتلو، بررسی مقایسه ای ساختار پارکینگ های طبقاتی اتوماتیک و امکان سنجی استفاده از آن در شهر تبریز، پنجمین سمینار سراسری آسانسور و پله برقی، تهران، 1393

33.     محمدحسین زرداری، سیده نگار سید منیر، بهنام محمدی ایواتلو، "پیش‌بینی بارِ میکرو گرید با استفاده از شبکه عصبیِ NARX: مطالعه موردی: پیش‌بینی بار موردنیاز شهرک صنعتی سرمایه گزاری خارجی صوفیان"، سومین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ، تبریز، 27-28 مهرماه 1393

34.    حسن صاری خان خلجانی، کاظم زارع، بهنام محمدی ایواتلو، صیاد نوجوان، " برنامه ریزی بهینه اقتصادی یک ریزشبکه با در نظرگرفتن منابع تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر و ذخیره سازهای انرژی"، سومین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ، تبریز، 27-28 مهرماه 1393

35.    احسان مادردوست، بهنام محمدی ایواتلو، " برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی حرارتی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب"، کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی نوین در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، 19 شهریور 1394-دانشگاه تهران، تهران

36.    فرهاد پناهنده اسمعیل نیا، بهنام محمدی ایواتلو، "برنامه ریزی  بهینه بارهای یک خانه هوشمند در حضور سلولهای خورشیدیهجدهمین کنفرانس ملی- دانشجویی مهندسی برق ایران، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ،26 الی28 آبان 1394

37.    ثریا فرجی مزرعه خلف، داریوش فرجی مزرعه خلف، سید فرشاد سیدی، بهنام محمدی ایواتلو، کاظم زارع، "ارزیابی هزینه/ ارزش قابلیت اطمینان درشبکه های توزیع با جایابی بهینه ادوات کلید زنی و منابع پشتیبان با استفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی و مطالعه موردی برروی فیدر فشار متوسط شبکه توزیع شهرستان مشگین شهر" ، دومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی ایران، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، 24-25 آذر 1394

38.    بیتا خورشید غازانی, سعید شرق, هیرش سیدی، بهنام محمدی ایواتلو " بازآرایی چند هدفه شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ توسط الگوریتم بهینه‌سازی جغرافیای زیستی و روش فازی"، چهارمین کنتگره بین المللی اتوماسیون در صنعت برق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 4-5 اسفند 1394

39.    فواد شیری، بهنام محمدی ایواتلو " شناسایی نوسانات سیستم قدرت با استفاده از روش پرونی و داده های WAMS"، چهارمین کنتگره بین المللی اتوماسیون در صنعت برق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 4-5 اسفند 1394

40.    مزتضی نظری هریس، بهنام محمدی ایواتلو "جایابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازوری در شبکه سراسری ایران با در نظر گرفتن دیدگاه نوین در قیمتگذاری تجهیز شین ها به واحد اندازه گیری فازوری"، چهارمین کنتگره بین المللی اتوماسیون در صنعت برق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 4-5 اسفند 1394

41.    سینا قائمی, میر جلال وحید پاکدل, بهنام محمدی ایواتلو، ضیاالدین دایی کوزه کنانی "کاهش تلفات شبکه های توزیع با استفاده از تجهیزات اتوماسیونی شبکه های توزیع فعال"، چهارمین کنتگره بین المللی اتوماسیون در صنعت برق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 4-5 اسفند 1394