مقالات ژورنال

1.        M. Mehdinezhad, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Reza Dadashzadeh, Kazem Zare, “Solution of Optimal Reactive Power Dispatch of Power Systems using Hybrid Particle Swarm Optimization and Imperialist Competitive Algorithms”, International Journal Electrical Power and Energy Systems (ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0142-0615), Accepted for publication, 2016

2.        M. Mehdinezhad, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Reza Dadashzadeh, “Energy Production cost minimization in a combined heat and power generation systems using cuckoo optimization algorithm”, Energy Efficiency (Springer, ISSN: 1570-6478,  ISI-ranked, IF=1.06), Accepted for publication, 2016

3.        S. Shargh, B. Khorshid, Behnam Mohammadi-Ivatloo, H. Seyedi, M. Abapour “Probabilistic Multi-Objective Optimal Power Flow  Considering Correlated Wind Power and Load Uncertainties”,  Renewable Energy (ISI-ranked, IF=3.4), 94 (2016) 10-21

4.        Amirarslan Haghrah, Morteza Nazari-Heris,  Behnam Mohammadi Ivatloo, “Solving combined heat and power economic dispatch problem using real coded genetic algorithm with improved Muhlenbein mutation”, Applied Thermal Engineering, (ISI-ranked, IF=2.739, ISSN: 1359-4311), Accepted for publication,  2016  

5.        Manijeh Alipour, Kazem Zare, Behnam Mohammadi-Ivatloo, “Optimal risk-constrained participation of industrial cogeneration systems in the day-ahead energy markets”, Renewable & Sustainable Energy Reviews (ISI-ranked, IF=5.9, ISSN: 1364-0321), Volume 60, July 2016, Pages 421–432

6.        Davar Esmaeili, Kazem Zare, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Sayyad Nojavan, “Simultaneous Optimal Network Reconfiguration, DG and Fixed/Switched Capacitor Banks Placement in Distribution Systems using Dedicated Genetic Algorithm”, Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, issue 4, December 2015

7.        Sajjad Tohidi, Behnam Mohammadi-Ivatloo, “A Comprehensive Review of Low Voltage Ride through of Doubly Fed Induction Wind Generators”, Renewable & Sustainable Energy Reviews (ISI-ranked, IF=5.9, ISSN: 1364-0321),   Volume 57, May 2016, Pages 412–419

8.        Seyed Masoud Mohseni-Bonab, Abbas Rabiee, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Saeid Jalilzadeh, Sayyad Nojavan, “A Two-point Estimate Method for Uncertainty Modeling in Multi-Objective Optimal Reactive Power Dispatch Problem”, International Journal Electrical Power and Energy Systems (ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0142-0615), Volume 75, February 2016, Pages 194–204

9.        Ahmad Naghiloo, Majid Abbaspour, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Khosro Bakhtari, “GAMS based approach for optimal design and sizing of a pressure retarded osmosis power plant in Bahmanshir river of Iran”, Renewable & Sustainable Energy Review (ISI-ranked, IF=5.9, ISSN: 1364-0321),   Volume 52, December 2015, Pages 1559–1565

10.     Mojtaba Shiroei,  Behnam Mohammadi Ivatloo, Mostafa Parniani, “Low-order Dynamic Equivalent Estimation of Power Systems Using Data of Phasor Measurement Units”, International Journal Electrical Power and Energy Systems (ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0142-0615), Volume 74, January 2016, Pages 134–141

11.     Seyed Masoud Mohseni Bonab, Abbas Rabiee, Behnam Mohammadi-Ivatloo, “Voltage Stability Constrained Multi-Objective Optimal Reactive Power Dispatch under Load and Wind Power Uncertainties: A Stochastic Approach”,  Renewable Energy (ISI-ranked, IF=3.4), Volume 85, January 2016, Pages 598–609

12.     M. Alipour, B. Mohammadi-Ivatloo, K. Zare, “Stochastic Scheduling of Renewable and CHP based Microgrids”, IEEE Transactions on Industrial Informatics (ISSN: 1551-3203, ISI-ranked, IF=8.78), 2015, Volume: 11, Issue: 5, 1049 - 1058

13.     Sayyad Nojavan, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Kazem Zare, “Robust optimization based price-taker retailer bidding strategy under pool market price uncertainty", International Journal Electrical Power and Energy Systems ((ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0142-0615), Volume 73, December 2015, Pages 955–963

14.    Sayyad Nojavan, Mehdi Mehdinejad, Kazem Zare, and Behnam Mohammadi-Ivatloo. “Energy procurement management for electricity retailer using new hybrid approach based on combined BICA-BPSO” International Journal Electrical Power and Energy Systems (ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0142-0615) accepted for publication, 2015

15.     Saeed Moradi, Sohrab Khanmohammadi, Mehrdad Tarafdar Haque, Behnam Mohammadi-ivatloo, A Semi-analytical Non-iterative Primary Approach Based on Priority List to Solve Unit Commitment Problem, Energy (ISI-ranked, IF=4.84, ISSN: 0360-5442), ), 88, 244-259, 2015

16.     M. Nazari-Heris, B. Mohammadi-Ivatloo, Application of Heuristic Algorithms to Optimal PMU Placement in Electric Power Systems: An Updated Review, Renewable & Sustainable Energy Review (ISI-ranked, IF=5.9, ISSN: 1364-0321),  Volume 50, October 2015, Pages 214–228

17.     S. Abapour, K. Zare, B. Mohammadi-Ivatloo, “Dynamic Planning of Distributed Generation Units in Active Distribution Network” IET Generation, Transmission & Distribution (ISI-ranked, IF=1.353, ISSN: 1751-8687), Volume:9 ,  Issue: 12, 1455 - 1463, 2015

18.     Mohammad Azimi Ashpazi, Behnam Mohammadi-ivatloo, Kazem Zare, and Mehdi Abapour, Probabilistic Allocation of Thyristor-controlled Phase Shifting Transformer for Transient Stability Enhancement of Electric Power System, IETE Journal of Research (ISI-ranked, IF=0.19), Volume 61, Issue 4, 382-391, 2015

19.     SM. Mohseni-Bonab, A. Rabiee, S. Jalilzadeh, B. Mohammadi-Ivatloo, S. Nojavan, “Probabilistic Multi Objective Optimal Reactive Power Dispatch Considering Load Uncertainties Using Monte Carlo Simulations”, Journal of Operation and Automation in Power Engineering (ISC-ranked), accepted for publication, Vol. 3, No. 1, Winter & Spring 2015, Pages: 83-93

20.     Seyed Masoud Mohseni Bonab, Abbas Rabiee, Behnam Mohammadi-Ivatloo, “Load Uncertainty Analysis in Multi Objective Optimal Reactive Power Dispatch Considering Voltage Stability” Majlesi Journal of Energy Management, Vol. 4, No. 2, June 2015, 23-30

21.     M. Moradi-Dalvand, B. Mohammadi-Ivatloo, N. Amjady, H. Zareipour, A. Mazhab-Jafari, “Self-scheduling of a Wind Producer Based on Information Gap Decision Theory”, Energy (ISI-ranked, IF=4.84, ISSN: 0360-5442), Accepted for publication 2015

22.     Ahmad Naghiloo, Majid Abbaspour, Behnam Mohammadi-Ivatloo, Khosro Bakhtari, “Modeling and design of a 25 MW osmotic power plant (PRO) on Bahmanshir River of Iran”, Renewable Energy (ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0960-1481), Accepted for publication 2014

23.     M. Darabian, S. M. Mohseni Bonab, B. Mohammadi-Ivatloo, Improvement of power system stability by optimal SVC controller design using SFLA, IETE Journal of Research (ISI-ranked, IF=0.19, accepted for publication, 2014

24.     Ali Rasoulzadeh-akhijahania, Behnam Mohammadi-ivatloo, “Short-term Hydrothermal Generation Scheduling by a Modified Dynamic Neighborhood Learning Based Particle Swarm Optimization”, International Journal Electrical Power and Energy Systems (ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0142-0615), accepted for publication, 2014

25.     M. Nazari-Heris, B. Mohammadi-Ivatloo, “Optimal Placement of Phasor Measurement Units to attain Power System Observability Utilizing an Upgraded Binary Harmony Search Algorithm” Energy Systems (Springer), Scopus indexed, accepted for publication, 2014

26.     S. Nojavan, B. Mohammadi-Ivatloo, K. Zare, “Optimal bidding strategy of electricity retailers using robust optimization approach considering time-of-use rate demand response programs under market price uncertainties” IET Generation, Transmission & Distribution (ISI-ranked, IF=1.353), accepted for publication, 2014

27.     F. Jabbari, B. Mohammadi-Ivatloo, “Static Voltage Stability Assessment Using Probabilistic Power Flow to Determine the Critical PQ Buses", Majlesi Journal of Electrical Engineering, (ISC-ranked), Vol. 8, No. 4. Dec 2014

28.     M. Alipour, B. Mohammadi-Ivatloo, K. Zare,Stochastic risk-constrained short-term scheduling of industrial cogeneration systems in the presence of demand response programs”, Applied Energy (ISI-ranked, IF=5.61, ISSN: 0306-2619),  136 (2014) 393–404

29.     Foad Shiri,  Behnam Mohammadi Ivatloo, “Identification of Inter-Area Oscillations Using Wavelet Transform and PMU Data” International Transactions on Electrical Energy Systems (ISI-ranked, IF=0.59), accepted for publication, 2014

30.     Amirarslan Haghrah,  Behnam Mohammadi Ivatloo, Seyedehnegar Seyedmonir, “A new real coded genetic algorithm approach with random transfer vectors based mutation for short-term hydro-thermal scheduling” IET Generation, Transmission & Distribution (ISI-ranked, IF=1.353), accepted for publication, 2014

31.     M. Kazemi, Behnam Mohammadi Ivatloo,  Mehdi Ehsan,  " Risk-constrained Strategic Bidding of GenCos Considering Demand Response", IEEE Transactions on Power Systems (ISI-ranked, IF=2.81 , ISSN: 0885-8950), Accepted for publication, 2014

32.     Amin Mokari-Bolhasan, Heresh Seyedi, Behnam Mohammadi-ivatloo, Saeed Abapour, Saeed Ghasemzadeh, “Modified Centralized ROCOF Based Load Shedding Scheme in an Islanded Distribution Network”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0142-0615), 62 (2014) 806–815

33.     M. Alipour, K. Zare, B. Mohammadi-Ivatloo, “Short-term heat and power scheduling in presence of demand response  programs”, Energy (ISI-ranked, IF=4.84, ISSN: 0360-5442), Volume 71, 15 July 2014, Pages 289-301

34.     M. Kazemi, Behnam Mohammadi Ivatloo,  Mehdi Ehsan,  "Risk Based Bidding of Large Electric Utilities Using Information Gap Decision Theory Considering Demand Response", Electric Power Systems Research (ISI-ranked, IF=1.749, ISSN: 0378-7796), 114, 86-92, 2014

35.     A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi-Ivatloo, M. Parniani, “Corrective Voltage Control Scheme Considering Demand Response and Stochastic Wind Power”, IEEE Transactions on Power Systems (ISI-ranked, IF=2.81, ISSN: 0885-8950), Accepted for publication, 2014

36.     Amin Mokari, Heresh Seyedi, Behnam Mohammadi-ivatloo, Saeed Ghasemzadeh, “An Improved Under Frequency Load Shedding Scheme in Distribution Networks with Distributed Generation”, Journal of Operation and Automation in Power Engineering (ISC-ranked), Vol. 2, No. 1, Winter & Spring 2014, Pages: 22-31

37.     S. Abapour, K. Zare, B. Mohammadi-Ivatloo, “Evaluation of Technical Risks in Distribution Network Along with DG Based on Active Management” IET Generation, Transmission & Distribution (ISI-ranked, IF=1.353), Volume 8, Issue 4, April 2014, p. 609 – 618

38.     B. Mohammadi-Ivatloo, A. Rabiee,  A. Soroudi,  " Non-convex Dynamic Economic Power Dispatch Problems Solution Using Hybrid Immune-Genetic Algorithm ", IEEE Systems Journal (ISI-ranked, IF=1.98, ISSN: 1932-8184), Volume 7, Issue 4, Pages 777 - 785, 2013

39.     A. Rabiee, B. Mohammadi-Ivatloo, M. Moradi-Dalvand, “Fast Dynamic Economic Power Dispatch Problems Solution Via Optimality Condition Decomposition”, IEEE Transactions on Power Systems (ISI-ranked, IF=2.81, ISSN: 0885-8950), Volume 29, Issue 2, Pages 982 - 983, 2014

40.     M. Abbaspour, M. Satkin, B. Mohammadi-Ivatloo, F. Hoseinzadeh Lotfi, Y. Noorollahi “Optimal operation scheduling of wind power integrated with compressed air energy storage (CAES)”, Renewable Energy (ISI-ranked, IF=3.4, ISSN: 0960-1481), Volume 51, March 2013, Pages 53-59

41.     Behnam Mohammadi Ivatloo, Hamid Zareipour, Nima Amjady, Mehdi Ehsan, " Application of Information-Gap Decision Theory to Risk-constrained Self-scheduling of GenCos", IEEE Transactions on Power Systems (ISI-ranked, IF=2.81, ISSN: 0885-8950), Volume 28, Issue 2, Pages               1093 – 1102, 2013

42.     B. Mohammadi-Ivatloo, M. Moradi-Dalvand, A. Rabiee, “Combined Heat and Power Economic Dispatch Problem Solution using Particle Swarm Optimization with Time Varying Acceleration Coefficients”, Electric Power Systems Research ((ISI-ranked, IF=1.749, ISSN: 0378-7796), Volume 95, February 2013, Pages 9-18 , ed as Top 25 Hottest paper, October to December 2012, http://top25.sciencedirect.com/subject/engineering/12/journal/electric-power-systems-research/03787796/archive/41/

43.     B. Mohammadi-Ivatloo, A. Rabiee,  A. Soroudi,  M. Ehsan,Iteration PSO with Time Varying Acceleration Coefficients for Solving Non-convex Economic Dispatch Problems”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (ISI-ranked, IF=3.4, (ISSN: 0142-0615), Volume 42, Issue 1, November 2012, Pages 508–516

44.     M. Moradi-Dalvand, B. Mohammadi-Ivatloo, A. Najafi, A. Rabiee, “Continuous Quick Group Search Optimizer for Solving Non-convex Economic Dispatch Problems”, Electric Power Systems Research ((ISI-ranked, IF=1.749, ISSN: 0378-7796), Volume 93, December 2012, Pages 93-105

45.     B. Mohammadi-Ivatloo, A. Rabiee,  A. Soroudi,  M. Ehsan,Imperialist Competitive Algorithm for Solving Non-convex  Dynamic Economic Power Dispatch”, Energy (ISI-ranked, IF=4.84, ISSN: 0360-5442), Volume 44, Issue 1, August 2012, Pages 228-240

46.     A. Rabiee, B. Mohammadi-Ivatloo, M. Ehsan,Discussion of “A Hybrid Interior Point Assisted Differential Evolution Algorithm for Economic Dispatch””, IEEE Transactions on Power Systems (ISI-ranked, IF=2.81, ISSN: 0885-8950),  2012

47.     B. Mohammadi-Ivatloo, A. Rabiee, M. Ehsan, "Time-Varying Acceleration  Coefficients IPSO for Solving Dynamic Economic Dispatch with Non-smooth Cost Function",  Energy Conversion and Management (ISI-ranked, IF=4.38, (ISSN: 0196-8904), Volume 56, April 2012, Pages 175-183.

48.     A. Rabiee, B. Mohammadi-Ivatloo, M. Ehsan,Discussion of “Hybrid Differential Evolution with Biogeography-Based Optimization for Solution of Economic Load Dispatch””, IEEE Transactions on Power Systems (ISI-ranked, IF=2.81, ISSN: 0885-8950),  vol.27, no.1, pp.574, Feb. 2012.

49.     Behnam Mohammadi Ivatloo, Hamid Zareipour, Mehdi Ehsan, Nima Amjady, "Economic Impact of Price Forecasting Inaccuracies on Self-scheduling of Generation Companies", Electric Power Systems Research (ISI-ranked, IF=1.749, ISSN: 0378-7796), Volume 81, Issue 2, February 2011, Pages 617-624

50.     Behnam Mohammadi Ivatloo, Mojtaba Shiroei,  Mostafa Parniani, "Online Small Signal Stability Analysis of Multi-machine Systems Based on Synchronized Phasor Measurements", Electric Power Systems Research (ISI-ranked, IF=1.749, ISSN: 0378-7796) 81-10 (2011), pp. 1887-1896

51.     Saeed Abapour, Kazem Zare, Behnam Mohammadi-ivatloo, “Technical and Economic Evaluation of Distribution Network Based on DG Development Using Active Management” Electrical Engineering Journal of University of Tabriz, 2014   (in Persian with English abstract), ISC-ranked

52.   نرگس پرهیزی، موسی مرزبند، سید مازیار میرحسینی مقدم، بهنام محمدی ایواتلو، فاطمه آذری‌نژادیان، "پیاده‌سازی عملی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه متصل به شبکه سراسری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی"، مجله مهندسی برق تبریز، پذیرفته شده برای چاپ، 1393

53.   نرگس پرهیزی، موسی مرزبند، سید مازیار میرحسینی مقدم، فاطمه آذری‌نژادیان، بهنام محمدی ایواتلو،  " پیاده سازی سیستم بهینه مدیریت انرژی برای مجموعه ریز شبکه ها"، مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق، جلد 6 شماره 1  بهار 1394، 49-66