معرفی سرپرست آزمایشگاه

بهنام محمدی ایواتلو

 

 

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه تبریز