MATLAB

  1. برای دریافت فایل آموزشی نحوه فراخوانی اطلاعات ذخیره شده در EXCEL و و ذخیره خروجی ها در آن کلیک کنید.