دانشجویان فعال در آزمایشگاه

دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

1- آقای مهندس صیاد نوجوان، دانشجوی مقطع دکتری، استاد راهنما: دکتر زارع، استاد مشاور دکتر محمدی

2- آقای مهندس سعید عباپور، دانشجوی مقطع دکتری، اساتید راهنما: دکتر محمدی ، دکتر طرفدار حق

3- خانم مهندس فرخنده جباری، دانشجوی مقطع دکتری، اساتید راهنما: دکتر محمدی، دکتر شریفیان

4- آقای مهندس سجاد مددی یگانه، دانشجوی مقطع دکتری، اساتید راهنما: دکتر محمدی، دکتر توحیدی

5- آقای مهندس مرتضی نظری هریس، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر محمدی6-آقای مهندس میر جلال پاکدل، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما:دکتر محمدی
7- آقای مهندس مرتضی قویدل، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما:دکتر محمدی
8- آقای مهندس علیرضا شفائی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما:دکتر محمدی
9-
آقای مهندس محمد جدید بناب، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما:دکتر محمدی