اخبار تصویری - آرشیو

کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز توسط دانشجوی آزمایشگاه سیستمهای هوشمند انرژی

کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز توسط دانشجوی آزمایشگاه سیستمهای هوشمند انرژی

آقای مرتضی نظری هریس دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق قدرت به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز از بین تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز انتخاب شدند.

ادامه مطلب